Reklamacní formular

Formulár sťažnosti si môžete stiahnuť tu

Postup vrátenia

Vyplňte tento formulár a pošlite nám spolu s položkami na uvedenú adresu.

Ak vraciate výrobok, musí byť nepoužitý v dobrom obchodnom stave, v pôvodnom obale, s originálnymi nálepkami.

Kuriérska služba je na náklady klienta.

Podmienky používania webovej stránky http://euromart.com/

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Noople ood, ďalej len Obchodník, na jednej strane, a Spotrebiteľmi webových stránok a služieb umiestnených na adrese http://euromart.com/, ďalej len Spotrebitelia, na druhej strane.

Noople OOD je spoločnosť založená podľa obchodného zákona Bulharskej republiky, IČO: 205231778, dedina Rogosh - 4140, Oblasť keranitu 1040, kraj Plovdiv, tel: +421233056621, e-mail: slovakia@euromart.com  

 Pred použitím informácií a obchodných služieb ponúkaných na Stránke (ďalej len "Služby") si prosím prečítajte zverejnené Všeobecné podmienky.

Tento dokument obsahuje informácie o spoločnosti Noople OOD a všeobecných zmluvných podmienkach pre využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou Noople OOD, upravujúcich vzťah medzi nami a každým z našich spotrebiteľov.

Potvrdenie Všeobecných podmienok je nevyhnutnou a povinnou podmienkou pre uzavretie zmluvy medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom.

Prijatím Všeobecných podmienok súhlasí spotrebiteľ so spracovaním svojich osobných údajov na základe zmluvy medzi ním a Obchodníkom.

Definície

Na účely týchto Všeobecných podmienok sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Webovou stránkou - http://euromart.com/ a všetky jej podstránky.

Spotrebiteľom - každá fyzická osoba, ktorá nadobúda tovar alebo využíva služby, ktoré nie sú určené na výkon obchodnej alebo profesionálnej činnosti, a fyzická osoba, ktorá ako zmluvná strana podľa tohto zákona koná mimo rozsahu svojej obchodnej alebo profesionálnej činnosti.

Všeobecnými podmienkami - tieto všeobecné podmienky, ktoré zahŕňajú podmienky používania, súbory cookie, pravidlá registrácie a dodanie, dobrovoľné riešenie sporov, formulára na odstúpenie od zmluvy a na výmenu a akékoľvek ďalšie relevantné informácie umiestnené na webovej stránke.

Osobným údajom - informácie o jednotlivcovi, ktoré odhalia jeho fyzickú, psychologickú, duševné, rodinnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Tovarom – akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou tovaru predávaného na základe exekúcie alebo iným súdnych opatrení, ako aj vecí opustených alebo zhabaných v prospech štátu, predávaných verejnými orgánmi. Za tovar sa považuje aj voda, plyn a elektrina, ak predávajú v obmedzenom objeme alebo v určitom množstve.

Kúpnou zmluvou - zmluva, na základe ktorej obchodník prevádza vlastníctvo tovaru spotrebiteľovi alebo sa zaväzuje na prevedenie tohto vlastníctva a spotrebiteľ hradí cenu tohto tovaru alebo sa zaviaže jej úhrade, vrátane zmlúv majúcich za predmet tovar i služby.

Postupom alternatiíneho rešenia sporov - postup pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a je vykonávaný orgánom pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Poskytované služby

1. Na webových stránkach majú Spotrebitelia možnosť uzavrieť kúpnej zmluvy o predaji tovaru ponúkaného Obchodníkom.

Objednávka

2. Spotrebitelia používajú webové rozhranie k uzatváraniu zmlúv s Obchodníkom na ponúkaný tovar.

2.1. Kúpna zmluva o predaji tovaru sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky Obchodníkom.

2.2. V prípade neexistencie zásoby určitého tovaru si Obchodník vyhradzuje právo objednávku odmietnuť.

2.3. Po výbere jedného alebo viac tovaru ponúkaného na webových stránkach Obchodníka musí Spotrebiteľ pridať tovar do svojho zoznamu tovaru za účelom nákupu.

2.4. Je nutné, aby Spotrebiteľ poskytol údaje o dodávke a vybral spôsob a čas platby ceny, po ktorej bude objednávka potvrdzovaná prostredníctvom webového rozhrania.

2.5. Pri zadávaní objednávky Spotrebiteľ dostane e-mailom potvrdenie, že jeho objednávka bola prijatá.

3. Obchodník má právo odmietnuť uzavretie zmluvy s nesprávnym Spotrebiteľom.

3.1. Obchodník má právo zaobchádzať so Spotrebiteľom ako s nesprávnym v prípadoch, keď:

1. Spotrebiteľ poruší všeobecné podmienky;

2. Bol zistený nesprávny, arogantný alebo hrubý postoj voči zástupcom obchodníka;

3. Bolo zistené systematické zneužívanie Spotrebiteľa voči Obchodníkovi.

Ceny

4. Ceny ponúkaného tovaru sú ceny uvedené na internetových stránkach Obchodníka v čase objednania, s výnimkou prípadov zjavnej chyby.

4.1. Ceny tovaru zahŕňajú DPH, ak sa predpokladá, že bude účtovaný.

5. Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovaru ponúkaného na internetových stránkach a také zmeny nebudú mať vplyv na už vykonané objednávky.

6. Obchodník môže poskytovať zľavy na tovar ponúkaný v internetových stránkach v súlade s bulharskými právnymi predpismi a pravidlami stanovenými Obchodníkom. Pravidlá vzťahujúce sa na takéto zľavy sú k dispozícii v mieste, kde je zľava zobrazená. Zľavy môžu byť poskytované v rôznych formách (napr. propagačné akcie, vernostné zľavy, poskytované jednotlivo, náhodne alebo v dôsledku účasti v súťaži alebo klientskom prieskumu).

6.1. Pri objednávke a nákupe rovnakého tovaru nemožno kombinovať rôzne typy zliav.

Platba

7. Keď spotrebiteľ z akéhokoľvek dôvodu vráti tovar s právom na vrátenie, cena, na ktorú sa vzťahuje náhrada, sa zníži o hodnotu zľavy obdržané za tovar a vracia sa len skutočne zaplatená suma.

8. Spotrebiteľ môže zaplatiť cenu objednaného tovaru pomocou jednej z možností uvedených na webových stránkach podľa svojho výberu. Platba na webe je možná nasledujúcimi spôsobmi:

Dobierka

9. Ak si Spotrebiteľ zvolí možnosť doručenia kuriérom a platbu dobierkou, musí pri prevzatí tovaru zaplatiť cenu objednaného tovaru spolu s nákladmi na doručenie kuriéra.

10. Ak si Spotrebiteľ zvolí spôsob platby zahŕňajúce poskytovateľa platobných služieb tretej strany, môže byť viazaný podmienkami a / alebo poplatky tejto tretej strany.

11. Obchodník nezodpovedá, ak platobný spôsob zahŕňajúci poskytovateľa platobných služieb tretej strany nie je dostupný, alebo inak nefunkčné z dôvodov, ktoré mu nemožno pripísať.

Dodanie

Podmienky dodania tovaru

Dodanie objednaného tovaru sa vykonáva nasledujúcimi spôsobmi:

prostredníctvom kuriérskej služby tretej strany

Dodanie sa vykonáva na adresu spotrebiteľa na území Bulharskej republiky, ak nie je na webovej stránke uvedené inak.

Náklady na dopravu hradí spotrebiteľ.

Pred odoslaním objednaného tovaru má Obchodník právo kontaktovať Spotrebiteľa na uvedenom telefónnom čísle za účelom upresnenia podrobností objednávky a / alebo dodávky.

Obchodník nezodpovedá za nesplnenie objednávky v prípadoch, keď Spotrebiteľ poskytol nesprávne, neúplné a / alebo nepresné osobné údaje, vrátane prípadov, keď poskytol neúplnú, nesprávnou alebo fiktívnu adresu alebo telefónne číslo.

Dodanie sa uskutočňuje v lehotách opísaných v každej možnosti dodania v module rozhrania objednávky. Vo výnimočných prípadoch si Obchodník vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu včasným informovaním Spotrebiteľa.

Obchodník spracováva objednávky do 1 pracovného dňa po vykonaní objednávky. Dodanie sa zvyčajne vykonáva v rámci bežnej lehoty podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Objednaný tovar je dodávaný na podpis a väčšie zásielky pri použití kuriérskou služby sú dodávané do vchodu budovy. Spotrebiteľ je povinný tovar skontrolovať v čase dodania a bezodkladne informovať o prípadných nezrovnalostiach, chýbajúcim tovaru a poškodení. Ak to spotrebiteľ neurobí, bude dodávka prijatá bez výhrad.

Pri vykonávaní medzinárodných dodávok sa uplatňujú pravidlá pre doručovanie a prijímanie zásielok príslušné vnútroštátne poštové služby a vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, v ktorej sa príjemca tovaru nachádza.

Všetky poplatky za dovoz tovaru hradí spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemôže požadovať preplácanie ceny, ak odmietol zaplatiť dovozné poplatky alebo prevziať zásielku.

Obchodník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť dostupné prepravné a platobné metódy a / alebo podmienky, ktoré sa na ne vzťahujú, zverejnením dostupných prepravných a platobných metód na webovej stranke bez ďalšieho upozornenia.

Odstúpenie od zmluvy a výmena

12. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, bez dlžného odškodnenia alebo sankcie do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom alebo treťou stranou.

13. Za účelom uplatnenia svojho práva podľa tohto ustanovenia musí Spotrebiteľ jasne oznámiť Obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy a jednotlivo identifikovať tovar, ktorý chce vrátiť, a to poskytnutím všetkých podrobností o vykonanej objednávke a dodávke, vrátane, nie však iba: obsah a hodnota objednávky , údaje o osobe vykonávajúcej objednávku, údaje o osobe prijímajúci doručenia a dátum doručenia.

14. Obchodník zverejní na svojich webových stránkach formulár na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

15. Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie poskytne Obchodník spotrebiteľovi možnosť vyplniť a elektronicky zaslať prostredníctvom webovej stránky štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy alebo inú jednoznačnú žiadosť. V takýchto prípadoch Obchodník okamžite zašle Spotrebiteľovi potvrdenie, že jeho odstúpenie bolo prijaté na trvalom nosiči.

16. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar na svoj vlastný účet, spolu s účtenkou a faktúrou, ak je k dispozícii, ich odovzdaním Obchodníkovi alebo ním poverenej osobe do 14 dní odo dňa, keď Spotrebiteľ uplatnil svoje Parvo odstúpiť od zmluvy.

17. Pri vrátení musí byť tovar v pôvodnom obale, bez známok používania alebo narušenie obchodnej úpravy. Tovar na výmenu alebo vrátenie musíte vrátiť iba sa společnоsti GLS. V prípade že nemôže poslať tovar sa spoločnosti GLS, musíte to nám oznámiť. V tým prípadom pošleme kuriér, aby vyzdvihol tovar.

18. Obchodník má právo odložiť vrátenie platieb, dokiaľ nebude tovar vrátený späť alebo kým nebude predložený dôkaz, že tovar bol odoslaný späť v závislosti na tom, ktorá z dvoch udalostí nastala skôr.

19. V prípade, že Spotrebiteľ nesplní svoju povinnosť vrátiť tovar bez oznámenia o omeškaní Obchodníkovi a bez udania platného dôvodu, má sa za to, že vzal späť svoje vyhlásenie s cieľom uplatniť odstúpenie zmluvy.

20. Ak Obchodník v súvislosti s plnením zmluvy utrpel výdavky a Spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, má Obchodník právo zadržať príslušnú čiastku za vzniknuté výdavky alebo požadovať ich platbu.

21. Spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je predmetom zmluvy:

22. Obchodník vráti Spotrebiteľovi cenu, ktorú zaplatil za vrátený tovar.

Záruky a reklamácie

23. Spotrebiteľ má právo na reklamáciu na akékoľvek nesúlad tovaru alebo služby so zmluvou / objednávkou, ak boli po dodaní zistené nezhody s kúpnou zmluvou.

24. Akékoľvek nesúlad spotrebného tovaru s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do 1 mesiacov po dodaní tovaru, sa považuje za existujúcu v čase dodania, pokiaľ sa preukáže, že nesúlad je spôsobený povahou výrobkov alebo nezhody.

25. Spotrebiteľ nemôže spochybniť zhodu spotrebného tovaru s kúpnou zmluvou, ak:

1. pri uzavretí zmluvy vedel alebo nemohol o nesúlade nevedieť;

2. nesúlad je spôsobený materiálmi poskytnutými spotrebiteľom.

26. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nárok na tovar alebo službu, bez ohľadu na to, či výrobca alebo predajca poskytol obchodný záruku na tovar alebo službu.

27. Ak je uspokojenia nároku z reklamácie vykonané výmenou tovaru za iný, ako bolo dohodnuté, Obchodník si ponechá spotrebiteľovi pôvodné záručné podmienky.

28. Po uplatnení reklamácie môže spotrebiteľ požadovať vrátenie zaplatenej sumy, výmenu tovaru za iný, ako bolo dohodnuté, alebo zníženie ceny.

29. Reklamácia sa podáva ústne na telefónne číslo Obchodníka alebo písomne ​​prostredníctvom uvedeného e-mailu, poštou alebo na adresu spoločnosti. Obchodník umiestňuje na svoju internetovú stránku prístup k formuláru žiadosti.

30. Pri podaní reklamácie spotrebiteľ uvedie predmet reklamácie, jeho preferovaný spôsob uspokojenia nároku z reklamácie, výšku nárokovanej sumy a adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail.

31. Pri podaní reklamácie musí spotrebiteľ tiež priložiť dokumenty, na ktorých je reklamácia založená, a to:

1. účtenka alebo faktúra;

2. protokoly, akty alebo iné dokumenty preukazujúce nesúlad tovaru s dohodnutým;

3. iné dokumenty preukazujúce nárok podľa dôvodu a výšky.

32. Reklamáciu spotrebného tovaru je možné uplatniť do dvoch mesiacov od dodania tovaru.

33. Lehota sa pozastavuje na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie dohody medzi predávajúcim a spotrebiteľom na vyriešenie sporu.

34. Ak Obchodník poskytol obchodný záruku na tovar a záručná doba je dlhšia ako lehoty na uplatnenie reklamácie podľa ods. 1, možno reklamáciu uplatniť až do vypršania obchodné záruky.

35. Uplatnenie reklamácie nemôže brániť podanie žaloby.

36. Obchodník vedie register podaných reklamácií. Dokument sa Spotrebiteľovi zasiela na ním uvedenú emailovú adresu s uvedením čísla reklamácie z registra a typu tovaru.

37. Ak Obchodník vyhovie reklamáciu, vydá za ňu akt, ktorý je vyhotovený v dvoch kópiách a povinne poskytuje Spotrebiteľovi jeden rovnopis.

38. Obchodník na základe oprávnenej reklamácie uvedie tovaru do súladu s kúpnou zmluvou do jedného mesiaca od podania reklamácie Spotrebiteľom.

38.1. Ak tovar nebol opravený po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcom ustanovení, má Spotrebiteľ právo zrušiť zmluvu a získať späť sumu, ktorá mu bola vyplatená, alebo požadovať zníženie ceny spotrebného tovaru podľa čl. 114 zákona o ochrane spotrebiteľov.

38.2. Uvedení tovaru do súladu s kúpnou zmluvou je pre Spotrebiteľa zadarmo. Za prepravu spotrebného tovaru alebo materiálu a práce spojené s jeho opravou nevznikajú žiadne náklady a významné ťažkosti.

39. V prípade, že spotrebný tovar nezodpovedá kúpnej zmluve a Spotrebiteľ nie je spokojný s riešením reklamácie, má právo na výber jednu z nasledujúcich možností:

1. zrušenie zmluvy a vrátenie ním zaplatenej čiastky

2. zníženie ceny.

40. Spotrebiteľ nemôže požadovať náhradu zaplatenej sumy alebo zníženie ceny tovaru, ak obchodník súhlasí s tým, že nahradí Spotrebiteľa novým tovaru alebo opraví tovaru do jedného mesiaca po tom, čo Spotrebiteľ podal reklamáciu.

41. Obchodník je povinný vyhovieť žiadosti o ukončení zmluvy a vrátiť čiastku zaplatenú spotrebiteľom, ak po uspokojení troch nárokov z reklamácie spotrebiteľa opravou rovnakého tovaru v záručnej dobe dôjde k ďalšej udalosti o nesúlade tovaru s kúpnou zmluvou.

42. Spotrebiteľ nemôže požadovať ukončenie zmluvy, ak je nezhoda spotrebného tovaru so zmluvou zanedbateľná. 

Spodná bielizeň / plavky sa z hygienických dôvodov nevymieňajú / nevracajú.               

Duševné vlastníctvo

43. Práva duševného vlastníctva ku všetkým materiálom a zdrojom dostupným na webových stránkach Obchodníka (vrátane dostupných databáz) podliehajú ochrane podľa zákona o autorskom práve a súvisiacich právach, patrí Obchodníkovi alebo príslušnej osobe, ktorá postúpila právo na užívanie Obchodníkovi a nemožno ho použiť v rozpore s platnými právnymi predpismi.

44. Pri kopírovaní alebo reprodukciu informácií mimo prípustného rozsahu, ako aj pri akomkoľvek inom porušení práv duševného vlastníctva zdrojov Obchodníka, má Obchodník právo požadovať náhradu za priame a nepriame škody v plnom rozsahu.

45. Ak nie je výslovne dohodnuté, Spotrebiteľ nesmie reprodukovať, upravovať, mazať, publikovať, distribuovať a inak zverejňovať informačné zdroje zverejnené na webových stránkach Obchodníka.

46. ​​Obchodník sa zaväzuje venovať náležitú starostlivosť tomu, aby umožnil Spotrebiteľovi bežný prístup k poskytovaným službám.

47. Obchodník si vyhradzuje právo pozastaviť prístup k poskytovaným službám. Obchodník má právo, nie však povinnosť, zmazať informačné zdroje a materiály zverejnené na jeho stránkach podľa vlastného uváženia.                Ukončenie a odstúpenie od zmluvy

48. Obchodník má právo podľa vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne vypovedať zmluvu, ak zistí, že poskytované služby sú používané v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami, právnymi predpismi Bulharskej republiky a všeobecne uznávanými morálnymi normami.

49. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Všeobecných podmienkach bude zmluva medzi stranami ukončená tiež ukončením činnosti Obchodníka alebo ukončením údržby jeho webových stránok.

50. S výnimkou vyššie uvedených prípadov môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť túto zmluvu oznámením druhej strane v prípade neplnenia zmluvy s mesačnou výpovednou lehotou.

51. Písomná forma zmluvy sa považuje za splnenú zaslaním emailovej správy, stlačením elektronického tlačidla na obsahovej stránke, ktorú vyplní alebo vyberie Spotrebiteľ, alebo zaškrtnutím políčka (zaškrtávacieho políčka) na internetovej stránke pod., ak je vyhlásenie technicky zaznamenané tak, že môže byť reprodukované.

Salvátorská klauzula

52. Strany vyhlasujú, že ak sa niektorá z ustanovení týchto Všeobecných podmienok ukáže ako neplatné, nebude to mať vplyv na platnosť celej zmluvy alebo jej ostatných častí. Neplatné ustanovenie bude nahradené záväznými ustanoveniami alebo ustálenou praxou.

Zmena Všeobecných podmienok

53. Obchodník je povinný informovať Spotrebiteľa o akejkoľvek zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok do 7 dní od vzniku tejto okolnosti na emailovú adresu uvedenú Spotrebiteľom.

54. Ak nesúhlasí so zmenami Všeobecných podmienok, má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a bez náhrady alebo sankcie. Za účelom uplatnenia tohto práva musí Spotrebiteľ informovať Obchodníka do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa predchádzajúceho ustanovenia.

55. V prípade, že Spotrebiteľ neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s postupom ustanoveným v týchto Všeobecných podmienkach, má sa za to, že zmena bola prijatá Spotrebiteľom bez výhrad.

Rozhodné právo

56. Všetky záležitosti, ktoré nie sú týmito Všeobecnými podmienkami vyriešené, sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Bulharskej republiky.