Registrácia a identifikácia

Registrácia a identifikácia

Obchodník identifikuje spotrebiteľa webové stránky uložením súborov protokolu na serveri webe.

Obchodník má právo zhromažďovať a používať informácie o Spotrebiteľoch na základe a za účelom plnenia Všeobecných podmienok zmluvy so Spotrebiteľom. Obchodník má právo zhromažďovať a používať informácie o Spotrebiteľoch po ich registrácii. Informácie, podľa ktorých možno osobu identifikovať, môžu zahŕňať osobné údaje, uvedené do Všeobecných podmienok, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré osoba dobrovoľne poskytne pri registrácii. Tieto informácie tiež zahŕňajú akékoľvek ďalšie informácie, ktoré Spotrebiteľ zadáva, používa alebo poskytuje pri používaní služieb.

Registrovať sa môžu iba osoby staršie ako 16 rokov. Po registrácii osoba označí zaškrtávacie políčko, v ktorom uvedie, že má 16 rokov.

Obchodník berie náležitú starostlivosť a zodpovednosť za ochranu informácií o Spotrebiteľovi, ktoré mu boli známe v súvislosti s registráciou, s výnimkou prípadov vyššej moci, náhodné udalosti alebo škodlivých konania tretích osôb.

V registračnom formulári vyplnenom Spotrebiteľom pri registrácii Obchodník označuje povinné alebo dobrovoľné poskytnutie údajov a dôsledky odmietnutia poskytnúť údaje.

Obchodník môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch ustanovených zákonom a za okolností stanovených zákonom alebo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa.    Spotrebiteľ sa môže zaregistrovať vyplnením príslušného elektronického registračného formulára, ktorý je k dispozícii v reálnom čase (online) na webových stránkach Obchodníka, a vyjadriť tak súhlas so Všeobecnými podmienkami.

Stlačením tlačidla virtuálne registrácie alebo iným podobným textom, ktorý má právomoc písomne potvrdiť Všeobecné podmienky, Spotrebiteľ urobí elektronické vyhlásenie v zmysle zákona o elektronickom dokumente a elektronickom podpise a prehlasuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými podmienkami, prijíma ich a zaväzuje sa ich dodržiavať. Obchodník môže v súboroch protokolu na svojom serveri ukladať IP adresu Spotrebiteľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie potrebné na jeho identifikáciu a reprodukciu jeho elektronického výpisu pre prijatie Všeobecných podmienok v prípade súdneho sporu. Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je prístupné na internete na webovej stránke Obchodníka spôsobom, ktorý umožňuje jeho ukladanie a reprodukciu.

Pri vypĺňaní žiadosti o registráciu je Spotrebiteľ povinný poskytnúť úplné a správne údaje o totožnosti (pre fyzické osoby), právnym stavu (pre právnické osoby) a ďalších údajoch požadovaných z elektronickej formy Obchodníka a aktualizované do 7 (siedmich) dní od ich zmeny. Spotrebiteľ prehlasuje, že súhlasí s poskytnutím požadovaných osobných údajov, čím zabezpečí, že dáta, ktorá poskytne počas registračného procesu, sú pravdivé, úplné a presné, a ak je aktualizovaný, bude ich aktualizovať včas. V prípade poskytnutia nepravdivých informácií má Obchodník právo ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj zachovať registráciu Spotrebiteľa.

Spotrebiteľ dostane pri registrácii jedinečné užívateľské meno, ktoré môže byť e-mailová adresa špecifikovaná Spotrebiteľom alebo užívateľské dáta zo sociálnych sietí alebo identifikačných služieb tretích strán, a heslo pre prístup k službám dostupným prostredníctvom webovej stránky.

Spotrebiteľ môže spravovať svoj profil na webovej stránke pomocou svojho účtu.

Užívateľské meno, pod ktorým sa registruje, mu nedáva žiadne iné práva ako práva, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

 Registrujúci ako zástupca právnickej osoby je povinný uviesť svoje celé meno a adresu, resp. meno právnickej osoby zastupujúce.

Spotrebiteľ je povinný dbať všetky opatrnosť a urobiť potrebné opatrenia, ktoré sú primerane nevyhnutné, za účelom ochrany svojho hesla, nezverejnenie heslá tretím osobám a okamžitého oznámenia Obchodníka neoprávnený prístup, ako aj pravdepodobnosť a podozrenie na takýto prístup. Má zodpovednosť a riziko, že si bude chrániť svoje heslo, a všetky opatrenia, ktoré urobí on alebo tretia strana pomocou svojho hesla.